0

- Thời gian phục vụ: Từ 7h00 đến 21h00 hàng ngày. Gồm có: Giặt thường và Giặt lấy ngay.
- Giá: Xin xem thông tin giá tại phòng
giat_ui

Thêm bình luận